PROVOZNÍ ŘÁD

Vážení rodiče s dětmi a příznivci dobré kávy, kteří chtějí navštívit naši kavárnu Topolino, jsou povinni se řídit platným provozním řádem,
Tento řád je platný od 30.08.2014.
Provozní doba kavárny Topolino je Pondělí-Neděle a to vždy 09-19h.
Kavárna je bezbariérová a v celém prostoru nekuřácká.
Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby, na tyto změny včas upozorní.
Dětská herna s kavárnou je rozdělena do pěti částí.
První část – baby koutek je určen pro děti ve věku 0-2 roky. Je oddělen od všech ostatních prostor z důvodu bezpečnosti, je také vyvýšen na izolovaném podiu a v jeho bezprostřední blízkosti je 6 míst na posezení
Druhá část sportovní koutek je určen pro děti od 2-12let, kde se nachází stolní fotbal, basketbalový koš, 2 branky, kuželky, balony
Třetí-hlavní hrací část je určena pro děti od 1-12let, nebo po dohodě a doprovodu s rodiči. Zde se nachází balonové centrum, trampolína, skákací hrad, prolézací hrad se skluzavkou, kuchyňka, obchůdek, domeček, kostky a cihličky na stavění, dívčí a chlapecký svět………….atd.
Čtvrtá část je kojící koutek, který je určen pro dvě kojící maminky a jejich ratolesti.
Pátá část je samotná část kavárny s posezením, kde dbejte u dětí zvýšené opatrnosti, kvůli chodící obsluze s nápoji.
Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem způsobem přiměřeným jejich věku.
Maximální počet dětí v koutku je 20.
Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici je rovněž i na webových stránkách.
Hlídání dětí si v kavárně zajišťují rodiče sami, nebo zletilý doprovod. Rodiče nebo zletilý doprovod si na dítě samo dohlíží a nesou za ně odpovědnost po celou dobu pobytu v kavárně. Prosíme doprovod, aby dohlíželo na své dítě i tak, aby neubližovalo jiným dětem.
V baby koutku a herně, kde jsou koberce, je zakázáno chodit ve venkovní obuvi. Do všech těchto částí má přístup i rodič, musí být však pouze v papučích nebo ponožkách.
Veškerá zařízení kavárny Topolino jsou používána na vlastní nebezpečí, za děti a jejich bezpečnost ručí rodiče.
Do kavárny je přísně zakázáno nosit a vnášet předměty, látky, věci, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména zvířat, dráždivých, chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, drog, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček.
Rodiče a zákonní zástupci dětí odpovídají za škody, které dítě způsobí v době pobytu v kavárně na zařízení či majetku kavárny a herny nebo jinému dítěti či osobě, a to buď v případě úmyslného poškození, nebo v případě nedodržení provozního řádu. Rodiče či zákonní zástupci nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na hračkách, rozbitém zařízení nebo jiné osobě.
Rodiče jsou povinni před odchodem z kavárny zajistit uvedení kavárny do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.
V celém areálu kavárny je zákaz běhání.
Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.
Za osobní věci si každý návštěvník zodpovídá sám. V případě krádeže či poškození nepřebírá kavárna Topolino odpovědnost za vzniklou škodu.
Do kavárny je přísný zákaz všem dětem a dospělým, u kterých momentálně probíhá akutní onemocnění infekčního charakteru, vč. rýmy, kašle, průjmu…, dále také osobám pod vlivem alkoholu, dále děti a doprovod, kteří mají páchnoucí a špinavé ošacení.
Všichni návštěvníci provozovny jsou povinni dodržovat všechna upozornění, která jsou vyvěšena v herním koutku.
Je zakázáno nosit jídlo, pochutiny a pití do kavárny. Výjimku tvoří strava pro děti do jednoho roku.
Z hygienických důvodů doporučujeme rodičům, aby dětem, které se učí chodit bez plen, při pobytu v koutku pleny nechávaly a zabránili tím tak poškození a zašpinění hraček a vybavení kavárny.
Také prosíme rodiče, aby děti přebalovali pouze na místě k tomu určeném. Každý rodič je povinen doprovodit své dítě na WC a zde si po svém dítěti uklidit. Po každém použití WC, Vás prosíme, abyste si pečlivě umyli ruce, abychom společně zabránili přenosu infekcí a bacilů na hračky a ostatní děti. Nočníky po každém použití dítěte umyjte v prostorách WC.
Potraviny zakoupené v kavárně je povoleno konzumovat pouze v prostorách kavárny k tomu určených, nikoliv v hracích částech.
Natáčení a fotografování je povoleno pouze pro soukromé účely.
Je přísný zákaz vynášet hračky z kavárny ven.
O celý prostor se pečlivě staráme, úklid celého prostoru provádíme denně, WC se denně desinfikuje, hračky se denně čistí a kontrolují tak, aby bylo možné je používat funkční, čisté a k určenému účelu. Z těchto důvodů je pobyt dítěte v hracím koutku zpoplatněn.
Vstup do herny je zpoplatněn dle aktuálního platného ceníku.
Kočárky ponechávejte u vchodu na místě k tomu určeném pro kočárky. Za případné škody a ztráty, či odcizení provozovatel kavárny neručí a nenese žádnou zodpovědnost.
Jsme velmi rádi, že rozumíte a respektujete pravidla kavárny Topolino, pro Vaši i naší bezpečnost je potřeba tyto pravidla dodržovat. Pokud máte jakýkoliv dotaz, prosíme, obraťte se na nás osobně, či e-mailem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.